96 151 00 02 · 670 611 207
E-mail: info@fevafa.org

Actividad

UNIDAD DIDACTICA

jueves, 1 de septiembre de 2016 


UNITAT DIDÀCTICA SOBRE ALZHEIMER


 


 


FONAMENTACIÓ DE LA PROPOSTA


 


 L'Alzheimer és ja una realitat catalogada a  tots el àmbits del món sociosanitari com a l'epidèmia del segle XXl.   Donat que undels objectius generals de l'escola és "preparar per a la vida", calplantejar-se què es pot fer des de l'escola per afrontar aquesta situació.


 


 Des de FEVAFA plantegem tres premises molt clares:


-     La principal premisa és la  preventiva o siga adelantar-nos des de l'escola a les situacions.No podem esperar a que la família es vega desbordada pels fets en la majoria dels cassos.  L'escolarització obligatòria és universal i a través d’aprenentatges significatius es tractariaque tots els menors pogueren estar informats.


 


-     En tractar-se d'una malaltia on va a entrar en joc moltla càrrega afectiva s’ha de treballar aquesta informació d'una forma molt significativa, sincera i apropiada  a l'edat del menor.


 


-     S'ha de  planificarmolt  bé la progressió i la gradualitaten la que s’ha d’introduir cada procés i cada concepte tenint en compte lacapacitat d'analitzar i relacionar la informació ajustant-la al procés evolutiu de l'alumnat.


 


 Ocultar els fets i les conseqüències de la malaltia en el sí de la família, no protegeix als menors del dolor sinò que els fa sentir-se més confosos, ansiosos, indefensos i solitaris.


 


 Per tant la informaciópreventiva, la comunicació sincera i apropiada i ajustada al procés evolutiu de l'alumnat és i serà sempre bona.


 


 


AMBIT D'APLICACIÓ


 


Es tractaria d'incloure esta Unitat Didàctica dins de la programació d'activitats de les escoles de tota la Comunitat Valenciana alsnivells d'Infantil, Primària i ESO.


 


 


OBJECTIUS GENERALS


 


   Partint de que l'objectiu més general seria el que l'alumnat hauria de conèixer tant l'existència d'aquesta malaltia com de la importància que té el "cuidar al cuidador" que generalment recau en la figuradels fills/es (generalment pares/mares dels alumnes). I partint també de quel’ajuda dels xiquets hauria d’enfocar-se més a col.laborar amb el cuidador(pare/mare) que a l'atenció directa al iaio/iaia que pateix la malaltia a quisí pot donar molta estima, i en el cas de l'alumnat major suggerir un munt depropostes que ajudaran  a mantenirl’activitat mental i/o física de la persona malalta... proposem com a objectius


 


-     Que l'alumnat d'una forma natural i lúdica siga capaç d'apropar-se al món dels majors.


 


-     Que l'alumnat a través de la informació preventiva sigacapaç d'anar assimilant el deteriorament físic i cognitiu que es presenta en unampli sector de les persones majors.


 


-     Que siguen capaços d'apreciar la importància de l'experiència i dels valors de que són portadors les persones majors.


 


-     Que l'alumnat siga capaç d'apreciar la importància de l'entorn familiar per a les persones majors i especialment en les persones quepateixen la malaltia de l'Alzheimer.


 


-     Que l’'lumnat major siga capaç de col.laborar amb elcuidador i suggerir algunes propostes que ajuden a mantenir l'activitat mentali física de la persona malalta.


 


 


PROPOSTA GLOBAL DE POSSIBLES ACTIVITATS


 


 L'escola tractarà d’apropar, al llarg de l'escolaritat,  la relació dels menors amb les personesmajors introduint de forma progressiva la incidència d'aquesta malaltia en lespersones que puguen tenir al seu entorn familiar.


  Atenent al procés evolutiu dels alumnes i la conveniència d'anarintroduint el procés degeneratiu dels majors i el grau d'afectació iassimilació que pot tenir el menor podem fixar al llarg de la seuaescolarització obligatòria tres grans etapes, sent susceptibles de programar-seposteriorment també per  cicles i/onivells.


 


 


 


ALUMNAT ENTRE 4 I 7 ANYS (Infantil 4-5 anys i PrimerCicle)


 


  En aquesta etapa es pretén sensibilitzar i apropar al nostre alumnat almón de les persones majors, generalment als seus propis avis i als del seuentorn, patisquen o no  aquesta malaltia.En cas de preguntar cal aclarir que l'Alzheimer és una malaltia i que per aixòes comporten d'una manera  estranya elsmalalts i que serà així també en el futur (cal insistir que Alzheimer no ésbogeria). Cal parlar-los associant la malaltia a la memòria per la qual vaperdent facultats.


 


 Per tot això proposaríem activitatscom ara:


 


-     Organitzar a escola una Festa amb els Iaios (prepararla festa analitzant les coses que els agradaria a ells,.....)


 


-     Introduir tallers o racons a l'aula on intervinguen elsiaios  (contes,cuina,cançons de bresol, embarbussaments, ....)


 


-     Ensenya'm avui jocs per poder jugar demà.(jocsde taula, de pati tradicionals, ...)


 


-     Com és el meu iaio? (dibuix,descripció, ....)


 


-     Cançons  (onapareixen temes de majors, preparades pel professorat de música)


 


-     Visita a un Centre de Majors per cantar-los Nadalenques.(espoden concertar amb l'empresa que el gestiona, ajuntament, Afes de lalocalitat,... es disposa d'experiències molt positives ).


 


-     Què fem i què podem fer amb els nostres avis.(podenproposar-se activitats específiques per a cadascun d’aquests apartats)


 


-     Activitats per conèixer el deteriorament natural en les persones majors. (una relació ampla d'activitats de tipus físic i cognitiu on l'alumnat prén consciència de les dificultats que els majors troben en la vida diària).


 


 


 


 


 


ALUMNAT ENTRE 8 I 11 ANYS (Segon i Tercer Cicle de Primària)


 


 A aquestes edats s'expressen més obertament a l'hora de preguntar què li passa al seu familiar directe o pròxim. Hem de respondre amb claredat iconcreció tractant de fer-li comprendre com la nova situació va afectar la vida familiar i l'entorn del malalt. Se'ls pot explicar de manera més formal iacadèmica el que és la memòria i la funció de les neurones. És important que aaquestes edats s'impliquen en activitats que es facen amb el familiar malalt. El menor sentirà molt la pèrdua de la persona estimada, cal explicar-li que el familiar malalt el segueix estimant a la seua manera i que cal seguirmanifestant-li la nostra estima.


 


Per tot això proposaríem activitats com ara:


 


-Visita a Centres Específics d'Alzheimer (per conèixerel tipus d'activitats de tipus físic i d'estimulació cognitiva que s'aplica en aquestos centres. La FEVAFA disposa de més de 40 centres repartits per tota la Comunitat).


Llistat d'Associacions: http://www.fevafa.org/datos_asoc.asp


 


- Rebre al Centre Educatiu la visita d'un Centre de Majors (preparantactivitats lúdiques per fer conjuntament: hauran d'informar-se sobre jocsadaptats, tradicionals , de taula,... així com organitzar-los una festasorpressa: teatre, poesia, conçons, berenar,...)


 


- Lectura de contes relacionats amb persones que pateixen la malaltia de l'Alzheimer i posterior diàleg reflexiu. Proposta d'activitats pertreballar sobre els textos


     - 3r Primària: “El meu iaio” Conted’Enric Lluch i Girbés


Llibre a lavenda: http://www.editoriallarosella.com/#!product/prd12/3053893531/el-meu-iaio (partsdel beneficis son per a FEVAFA)


Informacióde suport al llibre: http://www.fevafa.org/proyectos/info.pdf


     - 4t Primària: “Oyendo Campanas” Conte d’Antonio de Benito


     - 5é/6é Primària: “Arrugas” Còmic i pel.lícula de Paco Roca


 


- Recuperem jocs per jugar amb els nostres avis (Elaborem fitxes sobre jocs de taula , tradicionals, ... amb la intenció de fer un dossier)


 


- Preparem treballs sobre els nostres avis (contes, dibuixos, poesies,...)


 


- Els majors venen a l'aula (avis que acudeixen a l'aula per aportar diferents experiències, ....)


 


- Jocs per comprendre les limitacions amb les que es troben les persones majors com a conseqüència del deteriorament físic i cognitiu (posaren pràctica jocs on l'alumnat prenga consciència de la dificultat en la que estroba la persona que pateix la malaltia d'Alzheimer)


 


- Treballar amb el material interactiu elaborat pel CREA (Centre deReferència Estatal d'Alzheimer) (un munt d'activitats interactivesper treballar a l'aula a les pissarres digitals, a l'aula d'informàtica o acasa diversos aspectes de la malaltia de l'Alzheimer)


http://www.crealzheimer.es/crealzheimer_01/documentacion/catalogo_colecciones/informacion/index.htm?id=2234


 


-Treballar amb les activitats que proposa l'AFA Nuestros Ángelesde Lucena (Córdoba) a la seua web, dins del programa “Alzheimer a les aules”,on es pot trobar un quadern per a alumnes de primària:   http://alzheimerlucena.org/10/


 


 


ALUMNAT ENTRE 12 I 16 ANYS (Primer i Segon Cicle de la ESO)


 


 A estes edats la malaltia és més coneguda, s'està més informat de comfunciona el cervell i què són les neurones. La seua inquietud l'empentarà ainformar-se. Amb el coneixement de la malaltia podrà enfrontar-se a qualsevolsituació que derive d'ella i es podrà convertir en una persona més a ajudar enles feines d'atenció al malalt sense oblidar-se de les obligacions escolars, nirenunciar a l'oci i la relació amb les amistats. L'adolescència produeix unscanvis que a vegades el pot desbordar. És per això pel que l'hem de tractar comuna persona adulta, valorar la seua opinió i la seua dedicació. L'adolescenthauria de millorar i completar el paper del cuidador del malalt i participar deles decisions familiars.


 


 Per tot això proposaríemactivitats com ara:


 


-Visionar i posterior debat sobre la pel.lícula  d'Antonio Mercero “ ¿Y tu quien eres? En laque el director s'apropa a la malaltia de l'Alzheimer amb “dolor, humor iamor”.


 


- Text científic sobre l'Alzheimer (pàgina WEB de FEVAFA www.fevafa.org) (Treballar les activitats proposades)


 


- Recerca de la música i seguir lletra de la cançó “Dia Internacional de l'Alzheimer” http://www.fevafa.org/proyectos/Canción%20Día%20Internacional%20del%20Alzheimer.pdf


 


- Recerca i comentaris al voltant de l'Alzheimer a les pàgines:


 


§     youtube.com/ ¿Qué es eso? (versió castellana)


https://www.youtube.com/watch?v=4p5C3Ux7uDc


 


§     youtube/ Accion Street Marketing


https://www.youtube.com/watch?v=XwlcweCdSnI


 


-Lectura i comentari del text “Los días de ayer” de María AixaSanz. http://www.fevafa.org/proyectos/Los%20días%20del%20ayer.pdf


 


-Lectura i posterior diàleg reflexió sobre el poema “A tu fill” (onuna mare transmet la por i la inseguretat que li provoca el pas del temps)


http://www.fevafa.org/proyectos/A%20tu%20fill.pdf


 


- Aproximació a la malaltia de l'Alzheimer. (Xarrada-col.loqui als IES a càrrec d’un professional d'un centre de salut, hospital o tècnics de les Afesde la localitat, ... al voltant de la malaltia )


 


- Treballar per grups en l'elaboració de dos llistats ( un llistatamb les coses que podrien fer per ajudar a la família, si algun iaio seutinguera Alzheimer, i un altre amb les coses que es podria fer per ajudar amantenir l'activitat física i l'estimulació cognitiva de les persones quepateixen la malaltia de l'Alzheimer)


 


- Elaborar un còmic, conte, poema,obra de teatre, composició musical, vídeo, power point, ... sobre un temarelacionat amb l'Alzheimer.


 


- Treballar amb el material interactiu elaborat pel CREA (Centre deReferència Estatal d'Alzheimer) (un munt d'activitats interactivesper treballar a l'aula a les pissarres digitals, a l'aula d'informàtica o acasa diversos aspectes de la malaltia de l'Alzheimer)


http://www.crealzheimer.es/crealzheimer_01/documentacion/catalogo_colecciones/informacion/index.htm?id=2234


 


-Treballar amb les activitats que proposa l'AFA Nuestros Ángelesde Lucena (Córdoba) a la seua web, dins del programa “Alzheimer a les aules”,on es pot trobar un quadern per a alumnes de secundària:   http://alzheimerlucena.org/10/


 


 


Si voleu ampliar informació podeu contactar amb nosaltres:info@fevafa.org / 961510002


 


 


FEVAFA


 DOCUMENTOS

Documento Unitat Didactica en pdf

 

Volver